Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

Zagadnienia wstępne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem jungmob.com i obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Postanowienia Polityki Prywatności dostosowane zostały do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Akceptacja Regulaminu Sklepu (https://jungmob.com/index.php/regulamin-jungmob/)jest jednoznaczna z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.

Słowniczek

 1. Na potrzeby niniejszego dokumentu:
 2. „Administrator Danych Osobowych” Jungmob Katarzyna Wiśniewska, ul. Błękitna 7, 05-126 Stanisławów Pierwszy , NIP: 536-197-33-82, REGON: 526401068. dalej również jako „Sklep”);
 3. „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. „hasło” oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym;
 5. „identyfikator użytkownika (login)” oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujących osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;
 6. „konto użytkownika” oznacza dostępne dla użytkownika miejsce w sklepie internetowym jungmob.com, za pośrednictwem którego dokonuje on zakupów w sklepie internetowym, zarejestrowanie konta użytkownika wymaga wskazania identyfikatora użytkownika oraz hasła;
 7. „newsletter” oznacza elektroniczną formę biuletynu, służącą do informowania użytkowników Sklepu m.in. o akcjach promocyjnych oraz nowościach w Sklepie jungmob.com
 8. „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 9. „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 10. „ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
 11. „organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 Rozporządzenia, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 12. „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 13. „poufność danych” oznacza właści­wość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
 14. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 15. „Regulamin” oznacza Regulamin sklepu internetowego jungmob.com zamieszczony pod adresem https://jungmob.com/index.php/regulamin-jungmob/;
 16. „Rozporządzenie” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);
 17. „ustawa” oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 18.  „usuwanie danych” oznacza zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (”anonimizacja”),
 19. „uwierzytelnienie” oznacza działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu;
 20. „użytkownik” oznacza osobę fizyczną, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną, posiadającą konto użytkownika w sklepie internetowym jungmob.com, do którego loguje się za pośrednictwem indywidualnego identyfikatora użytkownika (loginu) oraz hasła, osobę, która zapisała się do newslettera oraz osobę dokonującą w Sklepie zakupu jako gość – bez zakładania konta użytkownika;
 21. „zgoda osoby, której dane dotyczą” oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

 

Administrator Danych Osobowych. Cele, zakres i podstawy przetwarzania

 1. Administratorem Danych Osobowych użytkowników sklepu internetowego jungmob.com jest Jungmob - Katarzyna Wiśniewska, ul. Błękitna 7, 05-126 Stanisławów Pierwszy, NIP: 536-197-33-82, REGON: 526401068. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych użytkownika możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: thejungmob@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem 572 898 556
 2. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celach:
 3. założenia i zarządzania kontem użytkownika;
 4. realizacji zwartych z Administratorem Danych Osobowych umów sprzedaży;
 5. realizacji zgłoszonych Administratorowi Danych Osobowych reklamacji;
 6. realizacji usług gwarancyjnych, jeżeli Administrator Danych Osobowych udziela gwarancji;
 7. przesyłania informacji handlowych i marketingowych;
 8. rachunkowych i podatkowych, wynikających z ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązkach prawnych;
 9. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora Danych Osobowych, w tym w celach windykacyjnych i do prowadzenia postępowań sądowych;
 10. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w przypadku rejestracji konta użytkownika, podstawą przetwarzania danych w przypadku dokonanego zakupu jest art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie przez użytkownika danych osobowych uniemożliwi realizację dokonanego zamówienia.
 11. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników, korzystających z newslettera w celach marketingowych i promocyjnych jest dobrowolna zgoda użytkownika, zebrana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną  oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne
 12. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane osobowe użytkownika:
 13. imię i nazwisko;
 14. adres;
 15. adres e-mail;
 16. telefon kontaktowy;

 

Klauzule informacyjne

 1. Zgoda wyrażona przez użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. Cofniecie wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody jest jednoznaczne z usunięciem adresu e-mail użytkownika z bazy dresowej prowadzonej przez Sklep jungmob.com, służącej do przesyłania informacji marketingowych i handlowych.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, jest on uprawniony do uzyskania od Sklepu potwierdzenia ich przetwarzania oraz informacji dotyczących: celu przetwarzania, kategorii danych przetwarzanych przez Sklep, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przetwarzania danych, o przysługujących użytkownikowi prawach dotyczących przetwarzania i ochrony przetwarzania jego danych osobowych. Sklep dostarczy na żądanie użytkownika kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 3. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych, które są nieprawidłowe oraz żądać uzupełnienia danych niekompletnych, w tym również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia jego danych („prawo do bycia zapomnianym”), a na Administratorze Danych Osobowych ciąży obowiązek ich niezwłocznego usunięcia w sytuacji gdy:
 5. dane osobowe użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 6. użytkownik cofnął zgodę na podstawie, której opiera się przetwarzanie jego danych,
 7. użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych,
 8. dane osobowe użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 9. usunięcie danych osobowych użytkownika wymagane jest celem wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach prawa.

- powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych. Administrator Danych Osobowych może odmówić w szczególności usunięcia danych osobowych, jeżeli użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora Danych Osobowych lub naruszył warunki korzystania ze sklepu internetowego jungmob.com lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe użytkownika są Administratorowi Danych Osobowych niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach gdy kwestionuje on prawidłowość przetwarzanych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych użytkownika, jednakże są one potrzebne użytkownikowi celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, a Administratorowi Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania.
 3. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych, na Administratorze Danych Osobowych ciąży wówczas obowiązek udostępnienia danych użytkownikowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma prawo przesłać pozyskane w ten sposób dane innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych Osobowych zgodnie z warunkami Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych w następujących okresach:
 5. posiadania przez użytkownika konta użytkownika w sklepie internetowych jungmob.com i w terminie 30 dni od dnia żądania użytkownika usunięcia posiadanego konta lub cofnięcia przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych;
 6. w przypadku kontaktu podjętego poprzez formularz kontaktowy dane użytkownika będą usuwane w terminie 30 dni od dnia zakończenia wymiany korespondencji o ile zakończy się ona niepodjęciem dalszej współpracy;
 7. w przypadku zawarcia przez użytkownika z Administratorem Danych Osobowych umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego dane będą przetwarzane w okresie koniecznym do jej realizacji;
 8. dane użytkowników dokonujących zakupów bez rejestracji konta użytkownika przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji zamówienia;
 9. dane osobowe użytkowników w celach realizacji reklamacji przetwarzane będą w okresie 2 lat od daty wydania produktu;
 10. dane osobowe użytkowników wymagane przepisami o rachunkowości oraz dotyczącymi podatków przetwarzane będą w okresie 5 lat;

- przy czym w każdym z powyższych przypadków Administrator Danych Osobowych przetwarza wyłącznie te dane, które są mu niezbędne do wymienionych celów.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych bądź przetwarzania danych użytkownika niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, że podjął wszelkie przewidziane prawem środki ochrony fizycznej, teleinformatycznej i organizacyjnej, zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, które szczegółowo opisane zostały we wdrożonych przez Administratora Danych Osobowych: Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Stosowane przez Administratora Danych Osobowych środki fizyczne, teleinformatyczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Udostępnianie danych osobowych użytkowników

 1. Administrator Danych Osobowych ma prawo udostępnić dane osobowe użytkownika, bez jego zgody tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. Sądom, organom ścigania).
 2. Sklep nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów wykonujących na rzecz Sklepu usługi pocztowe i przewozowe bądź inne niezbędne w celu realizacji zamówienia, w zakresie koniecznym do jego realizacji.
 3. Sklep może udostępnić dane osobowe użytkownika innym podmiotom, na jego wyraźne życzenie i za udzieleniem pisemnej zgody.
 4. Sklep przekazuje dane osobowe użytkowników podmiotom, z których usług Sklep korzysta w celu realizacji zamówienia.
 5. Jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczone zostały odnośniki (linki) prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep stron internetowych, Sklep nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na strony, do których prowadzą odnośniki, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

Newsletter

 1. Otrzymywanie przez użytkownika newslettera możliwe jest wyłącznie poprzez pozostawienie w formularzu newslettera jego adresu e-mail i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku - o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych i promocyjnych oraz informacji handlowych za pośrednictwem newslettera możliwa jest poprzez przesłanie na adres e-mail thejungmob@gmail.com z adresu podanego przy rejestracji do newslettera żądania usunięcia adresu z bazy Sklepu z dopiskiem „Rezygnacja z subskrypcji newslettera”

Usuwanie konta użytkownika zarejestrowanego w sklepie internetowym

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać usunięcia konta zarejestrowanego w sklepie internetowym jungmob.com.
 2. Żądanie usunięcie konta należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres thejungmob@gmail.com z adresu służącego do rejestracji konta użytkownika, z dopiskiem „Usunięcie konta”.
 3. Administrator Danych Osobowych usunie konto użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, chyba że przepisy szczególne wymagają dalszego ich przetwarzania, o czym użytkownik zostanie poinformowany, na adres e-mail, z którego przesłano żądanie.
 4. Administrator Danych Osobowych nie usunie konta użytkownika w terminie podanym w ustępie poprzedzającym w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych. Administrator Danych Osobowych może odmówić w szczególności usunięcia danych osobowych, jeżeli użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora Danych Osobowych lub naruszył warunki korzystania ze sklepu internetowego jungmob.com lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe użytkownika są Administratorowi Danych Osobowych niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownik odpowiada za poprawność oraz zgodność ze stanem faktycznym podanych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zakupu.
 2. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych użytkownika zobowiązany jest on do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym. Użytkownicy korzystający ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.

 

Polityka „cookies”

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika Katarzyna Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą Jungmob Katarzyna Wiśniewska, ul. Błękitna 7, 05-126 Stanisławów Pierwszy, NIP: 536-197-33-82, REGON: 526401086; adres poczty elektronicznej: thejungmob@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: 572 898 556

I. Definicje

 1. Administrator - Jungmob Katarzyna Wiśniewska, ul. Błękitna 7, 05-126 Stanisławów Pierwszy, NIP: 536-197-33-82, REGON: 526401086 która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.jungmob.com
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu
 2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
 3. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 5. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 6. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 7. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

 1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 

 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 2. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 6. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 7. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 8. Świadczenia usług reklamowych
 9. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 10. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
 4. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
 5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
 6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 8. www.vimeo.com [administatorcookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
 9. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 10. www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
 11. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 12. GemiusTraffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
 13. Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
 14. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 15. Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
 16. Sieć reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie]
 17. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 18. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 19. LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
 20. Paypal [administratocookies: PayPal (Europe) S.àr.l. &Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]
 21. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
 22. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 23. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 24. nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
 25. LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
 26. chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzibą w gdańsku]
 27. Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
 28. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
 29. ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
 30. skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Darmowa wysyłka

dla zamówień powyżej 250 zł

Bezpieczne płatności

dzięki certyfikatowi i szyfrowaniu SSL

Wygodne dostawy

kurierzy, paczkomaty, punkty odbioru

Wyprodukowane w Polsce

z jakościowych materiałów

Bądź na bieżąco

Specjalne oferty, promocje i zbliżające się nowości tylko dla #JUNGMOBCREW

mailcontact@jungmob.com
telefon572 898 556
22 772 41 05

Jungmob